Adatvédelem


Adatvédelmi tájékoztató

  1.) Bevezetés

   Adatkezelő személye a www.gumibolt.hu domain névhez tartozó weboldalon

   Cég név: Top-Tyre Kft.
   Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20.
   Telephelyeink:
   - 1158 Budapest Késmárk u. 9.
   - 1154 Budapest Szentmihályi út 100.
   Telefonszám: 06-1-410-7102, 06-1-415-1200
   Email cím: info@hungarogumi.hu

   Jelen weblappal kapcsolatban az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A www.gumibolt.hu internetes oldalon elérhető tartalmak felhasználója a szolgáltatás saját elhatározáson alapuló igénybevételével elfogadja a Top-Tyre Kft. szolgáltatási és adatkezelési feltételeit és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelésre a felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor.


   A Top-Tyre Kft. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát , továbbá kötelezetséget válal arra , hogy megfeleljen a jelen szabájzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.


   Az adatkezelő fenttartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változtatásokról időben tájékoztatja az ügyfeleit. Amennyiben az érintettnek kérdése lenne a tájékoztatóval kapcsolatban, azt az adatkezelő elérhetőségein felteheti.


   Az adatkezelő a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozójának (futárszolgálat: DPD Magyarország https://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/adatvedelmi_nyilatkozat2 átadja. Az alvállalkozók az eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.


   Az adatkezelő elkötelezett partnerei és ügyfelei személyes adatainak védelmében, továbbá fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogainak tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmassan és körültekintően kezeli és megtesz mindent annak érdekében ,hogy az ügyfelei személyes adatai ne sérüljenek.


   Az adtkezelő az alábbiakban ismerteti az adatkezelés elveit és bemutatja azokat az elvárásokat melyeket saját magával mint adatkezelövel szemben megfogalmazott és betart. Az adatkezelés alpelvei öszhangban vannak az az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.


  • 1992. évi LXIII. törvény - személyes adatok vélelméről és közérdekü adatok nyilvánosságáról szóló (Avtv. adtvédelmi törvény)
  • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgaló név és lakcím adatok kezeléséről szóló törvény (Katv.)
  • 2000. évi C. törvény - a számvitelről
  • 2011. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 2011. évi CVII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Avtv. adatvédelmi törvény)

  2.) Definiciók

  • Érintett:

   Bármely meghatározott , személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

  • Személyes adat:

   azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

  • Hozzájárulás:

   Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékozotságon alapul és amellyel félreérthetetlen beleeggyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körü vagy részleges kezeléséhez.

  • Tiltakozás:

   Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatinak kezelését kifogásolja, az adatkezelés megszüntetését és kezelt adatai törlését kéri.

  • Adatkezelő:

   Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

  • Adatkezelés:

   A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

  • Adattovábbítás:

   Ha az adatot meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé teszik.

  • Harmadi fél:

   Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

  • Nyilvánosságra hozatal:

   Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

  • Adattörlés:

   Az adatok felismerhetetlené tétele oly módon, hogy a helyreállítás többé nem lehetséges.

  • Adatzárolás:

   Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának végleges vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

  • Adatmegsemmisítés:

   Az adatok vagy azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

  • Adatfeldolgozás:

   Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feleadatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

  • Adatfeldolgozó:

   az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

  • Adatállomány:

   Az egy nyílvántartásban kezelt adatok összessége.

  3.) Alapelvek az adatkezelés során

   Személyes adat akkor kezelhető ha

  • ahhoz az érintett hozzájárul

  • azt törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

  • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezetség teljesítése érdekében kezelhető.Az adatkezelésnek minden pontjának megkel felenije az adatkezelés céljának. Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

   Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

   A személyes adat az adat kezelés során mindíg megörzi annak minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a teknikai feltételekkel, melyek a helyreállításhoz szükségesek.

   Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljeségét és ha szükséges naprakészségét, valamint az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig leghessen azonosítani.

  4.) Személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

   Az adatkezelő csak a vele ügyfél kapcsolatban álló személyek adatait kezelheti, az álltala kezelt adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből az ügyfél jóváhagyása nélkül.nemm használja fel hírlevél küldésre, direkt márketing célra, és nem adja át harmadik személy részére.

   A szolgáltatáson alapuló az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy törvény felhatalmazáson alapul.

   Amennyiben az adatokat megadó személy nem a saját személyes adatait adja meg, az adatokat megadó személy köteless az érintett hozzájárulásának beszerzése.

  4.1) A www.gumibolt.hu látogatóinak adatai

  Adatkezelés Történik: Termék(ek) vagy szolgáltatás(ok) megrendelése esetén.

  Adatkezelés célja a szolgáltatások biztosítása megrendelés teljesítése, felhasználók azonosítása és egymástól való elkölönítése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése.

   Kezelendő adatok meghatározása

  • Megrendelő Számlázási neve
  • Megrendelő Számlázási címe
  • Megrendelő email címe
  • Megrendelő Telefonszáma
  • Megrendelő szállítási címe ,ha kiszállítást kér
  • Gépjármű típusa
  • Megrendelés rögzítésének idöpontja
  • Megrendelő IP címe

  Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

  Kezelt adatok időtartama: 8 év.

  Adatkezelés Történik: Kapcsolat felvétel esetén.

  Adatkezelés célja az esetleges panaszok kezelése.

   Kezelendő adatok meghatározása

  • Ügyfél neve
  • Ügyfél telefonszáma
  • Ügyfél email címe
  • Rögzítés ideje

  Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

  Kezelt adatok időtartama: 1 év.

  Adatkezelés Történik: Ajánlatkérő ürlap esetén.

  Adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel, árajánlat készítése és küldés.

  Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

  Kezelt adatok időtartama: ajánlat leadásától számított 1 év.

   Kezelendő adatok meghatározása

  • Ügyfél neve
  • Ügyfél telefonszáma
  • Ügyfél email címe
  • Rögzítés ideje
  • IP Cím

  Adatkezelés Történik: Visszahívás kérő ürlap esetén.

  Adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel, telefonos egyeztetés, árajánlat készítése és küldés.

  Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

  Kezelt adatok időtartama: ajánlat leadásától számított 1 év.

   Kezelendő adatok meghatározása

  • Ügyfél neve
  • Ügyfél telefonszáma
  • Ügyfél email címe
  • Rögzítés ideje

  Adatkezelés Történik: Legjobb-ár kérő ürlap esetén.

  Adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel, árajánlat készítése az ügyfél által küldött árak alapján,ajánlat küldése.

  Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

  Kezelt adatok időtartama: ajánlat leadásától számított 1 év.

   Kezelendő adatok meghatározása

  • Ügyfél neve
  • Ügyfél telefonszáma
  • Ügyfél email címe
  • Termék információk
  • Terméket forgalmazó cég weboldala
  • Termék ára (összehasonlítás miatt)
  • Rögzítés ideje
  • IP Cím

  Az érintettek jogai és érvényesítésük:

   Az érintett kérelmezheti adatkezelőjénél:

  • Információt személyes adatai kezeléséről.
  • Adatai helyesbítését.
  • Adatai törlését vagy zárolását ,ha ez nem érinti a kötelező adatok kezelését.

  Sütik (cookies) kezelése

  A sütik a böngésző akkor használja amikor Ön egy webhelyet meglátogat.
  A célja a töbnyire ,hogy megkönnyítsék a weboldal használatát a felhasználó számára.
  Pl.: Ha a weboldalon belül végez keresést ,akkor azok mentésre kerülhetnek,
  mint az Ön személyes beállítása, így az esetleges frissítést követően nem kell ujra beállítania , beírni azokat.

  A hungarogumi.hu a sütiket a következő céllal használja - használhatja:

   • Munkamenet sütik (session)
   • Ezek tárolása kizárólag addig lesznek érvényben ,amíg Ön a Weboldalunkon tartózkodik. Ezek nélkül nem tudjuk garantálni a weboldalunk helyes müködését.
    Pl.: munkamenetek közötti hibaüzenetek kiírása.

   • E kereskedelmi teljesítményre vonatkozó sütik
   • . A google Analyst sütiket arra használjuk hogy felmérjük milyen eredménnyel használta az oldalunkat. Hány oldalt látogatot meg a weboldalon, meddig tartozkodott az oldalon, viszatérő vásárló-e stb...
    Ezek fontos informáciok számunkra.
    pl.: egy adott oldalunkon átlagossan sok időt töltenek a vásárlók ,akkor arra lehet következtetni , hogy nem egyértelmű az elrendezése a céloldalnak.
    Természetessen ezzel az adattal nem lehet beazonosítani közvetlenül a látogatót.

   Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
   Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

  5.) Személyes adatok tárolása és adatbiztonsága

   Az adatkezelő számitástechnikai rendszerei és más adatmegörzési eszközei az adatfeldolgozó székhelyén, valamint a tárhely szolgáltatójánál az EV2 Internet Kft. 1149 Budapest, Róna út 120-122. által müködtetett szerverein találhatóak meg.

   Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok

  • Csak az arra felhatalmazott személyek kezelhessék
  • Hitelessége és hitelesítése biztosított legyen.
  • Változatlansága igazolható legyen.
  • A jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
  • Az adatkezelő olyan műszaki szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

   Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbított adatok ,protokoltól (ftp, e-mail, web, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatásáravagy információ felderítésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden elvárható óvintézkedést. A rendszert megfigyeli annak érdekében , hogy minden biztonságos eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgáljon minden biztonsági esemény esetén. A rendszer megfigyelése ezen kívűl lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedéseket, és azok hatékony ellenőrzését is.

  6.) Jogorvoslati lehetőségek

   Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

   Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg.

   Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

   Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

   Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
  • Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

   Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

   Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

   Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

   Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

   Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

   Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik személy adatait adta meg vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

   Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

   Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

   Telefon: +36-1-391-1400

   e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu